SkambinkiteSKAMBINKITE: 8 800 69999

PASLAUGŲ UŽSAKYMO TEISINGASKLAUSIMAS.LT SĄLYGOS IR NUOSTATOS

 • Sąvokos
  • Paslaugų teikėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „Teisingas klausimas“, juridinio asmens kodas 302566174, registruotos buveinės adresas Jogailos g. 4, Vilnius, korespondencijos adresas Mokslininkų g. 6A, Vilnius.
  • Teisingasklausimas.lt – paslaugų teikėjo elektroninė svetainė.
  • Paslaugų pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
  • Šalys – Paslaugų teikėjas ir Paslaugų pirkėjas.
  • Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
  • Taisyklės – šios „PASLAUGŲ UŽSAKYMO TEISINGASKLAUSIMAS.LT SĄLYGOS IR NUOSTATOS“.
  • Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Teisingasklausimas.lt.
 • Bendrosios nuostatos
  • Paslaugų pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su PASLAUGŲ UŽSAKYMO TEISINGASKLAUSIMAS.LT SĄLYGOMIS IR NUOSTATOMIS ir su jomis sutinku“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės bei pareigos.
  • Užsakyti paslaugas turi teisę tik Paslaugų pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Paslaugų pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika, patvirtina, kad jis turi teisę užsakyti paslaugas Teisingasklausimas.lt svetainėje.
  • Paslaugų pirkėjas privalo susipažinti su Paslaugų teikėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo asmens duomenų panaudojimo būdais Paslaugų pirkėjas turi teisę išreikšti Privatumo politikoje nustatyta tvarka.
 • Paslaugų užsakymas
  • Paslaugų pirkėjas gali užsisakyti paslaugas Teisingasklausimas.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:
  • .1. internetu užpildydamas Teisingasklausimas.lt pateiktą formą;
   3.2.2 elektroniniu paštu;
   3.2.3 telefonu.
  • Paslaugų pirkėjas, užsisakydamas paslaugas vienu iš Taisyklių 3.1.1 – 3.1.2 punktuose nurodytų būdu, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam paslaugų užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.
  • Paslaugų užsakymą pateikiant telefonu Pirkėjams taikomos Taisyklių ir Privatumo politikos nuostatos. Pateikdami užsakymą jie sutinka su Taisyklėmis.
  • Kai Paslaugų pirkėjas, išsirinkęs paslaugą ir suformavęs užsakymą, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Paslaugų teikėjo ir paslaugų pirkėjo atsirado sutartiniai teisiniai santykiai.
  • Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas Teisingasklausimas.lt duomenų bazėje.
 • Paslaugų pirkėjo teisės
  • Paslaugų pirkėjas turi teisę užsisakyti paslaugas Teisingasklausimas.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  • Paslaugų pirkėjas turi teisę atsisakyti paslaugų šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  • Paslaugų pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
 • Paslaugų pirkėjo įsipareigojimai
  • Paslaugų pirkėjas, naudodamasis Teisingasklausimas.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Teisingasklausimas.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
  • Paslaugų pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
 • Paslaugų teikėjo teisės
  • Paslaugų teikėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų Teisingasklausimas.lt paslaugų teikimą ar dalį jų.
  • Paslaugų teikėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti Teisingasklausimas.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Paslaugų pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.
  • Paslaugų teikėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų Teisingasklausimas.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.
  • Jei Paslaugų pirkėjas bando pakenkti Teisingasklausimas.lt darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Paslaugų teikėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Paslaugų pirkėjo galimybę naudotis Teisingasklausimas.lt.
  • Paslaugų teikėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Paslaugų pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Paslaugų pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1, 8.2.2 ir 8.2.3 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
  • Paslaugų teikėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose Teisingasklausimas.lt dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
 • Paslaugų teikėjo įsipareigojimai
  • Paslaugų teikėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų Teisingasklausimas.lt dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Paslaugų pirkėjui galimybę naudotis Teisingasklausimas.lt teikiamomis paslaugomis.
  • Taisyklių numatytomis sąlygomis Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti Paslaugų pirkėjo užsakytas paslaugas.
  • Paslaugų teikėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Paslaugų teikėjui keliamas pareigas.
 • Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
  • Prekių kainos Teisingasklausimas.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.
  • Už užsisakytas paslaugas Paslaugų pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
   7.2.1 naudojantis elektronine bankininkyste;
   7.2.2 banko pavedimu;
   7.2.3 grynaisiais pinigais;
  • Kai Paslaugų teikėjas gauna apmokėjimą už paslaugas, pradedamas skaičiuoti paslaugų suteikimo terminas.
  • Paslaugų pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip iki paslaugų suteikimo Paslaugų pirkėjui momento.
  • Paslaugų teikėjas suteikia paslaugas per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo, apmokėjimo ir visų reikalingų dokumentų paslaugų vykdymui pateikimo.
  • Šalys paslaugų teikimo metu gali susitarti dėl papildomų paslaugų teikimo. Jų terminai, kainos ir apmokėjimas sutariamas atskiru susitarimu.
  • Jei dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo teikėjo neįmanoma suteikti paslaugas per sutartą terminą, Paslaugų teikėjas apie tai informuoja paslaugų pirkėją raštu arba elektroniniu paštu.
 • Teisė atsisakyti sutarties
  • Paslaugų pirkėjas nenurodydamas priežasties turi teisę atsisakyti paslaugų teikimo sutarties iki tol, kol paslauga nebuvo pradėta teikti, bet nė vėliau, kaip per 1 darbo dieną nuo užsakymo patvirtinimo dienos, pranešdamas apie tai Paslaugų teikėjui tinkamu būdu.
 • Pinigų grąžinimo tvarka
  • Teise susigrąžinti pinigus Paslaugų pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu paslauga dar nebuvo pradėta teikti ir nebuvo praleistas terminas nustatytas Taisyklių 9.1. punkte.
 • Atsakomybė
  • Paslaugų pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Teisingasklausimas.lt.
  • Paslaugų teikėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Paslaugų pirkėjas, neatsižvelgdamas į Paslaugų teikėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 • Baigiamosios nuostatos
  • Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  • Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  • Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Užklausa buvo sėkmingai išsiųsta.

Su Jumis susisieks mūsų konsultantas.

Jūs sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškius.

Jūsų klausimas sekmingai išsiųstas.