SkambinkiteSKAMBINKITE: 8 800 69999

PRIVATUMO POLITIKA

 • Bendrosios nuostatos
  • Ši privatumo politika reglamentuoja UAB „Teisingas klausimas” interneto svetainės (toliau – Teisingasklausimas.lt) ir Teisingasklausimas.lt kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
  • Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
  • Užsakydami paslaugas Teisingasklausimas.lt ir nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad UAB „Teisingas klausimas“ juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
  • UAB „Teisingas klausimas“ vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
   1.4.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
   1.4.2 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
   1.4.3 Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:
   1.4.3.1 duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis su Teisingasklausimas.lt paslaugų naudojimosi sąlygomis ir nuostatomis;
   1.4.3.2 sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
   1.4.3.3 Teisingasklausimas.lt yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
   1.4.3.4 asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia UAB „Teisingas klausimas” arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
   1.4.4 Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
   1.4.5 Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
   1.4.6 Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
   1.4.7 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
  • Naudotis Teisingasklausimas.lt paslaugomis gali:
   1.5.1 veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
   1.5.2 nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą;
   1.5.3 juridinis asmuo;
   1.5.4 visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
 • Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
  • UAB „Teisingas klausimas“ gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita paslaugų užsakymo formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
   2.1.1 apdoroti Jūsų paslaugų užsakymus;
   2.1.2 išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
   2.1.3 spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
   2.1.4 vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
   2.1.5 tiesioginės rinkodaros tikslais.
   2.2 Užsakant Teisingasklausimas.lt paslaugas Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.
   2.3 Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis UAB „Teisingas klausimas“ įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
   2.4 UAB „Teisingas klausimas“ gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas paslaugas. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
 • Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
  • UAB „Teisingas klausimas“ pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 • Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
  • Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti pateiktus duomenis informuojant apie tai raštu arba elektroniniu paštu.
 • Informacijos ar pretenzijų perdavimas
  • Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę:
   5.1.1 reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šios privatumo politikos ir/ar kitų įstatymų nuostatų;
   5.1.2 nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.
   5.2 UAB „Teisingas klausimas“, gavęs Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu adresu Mokslininkų g. 6A, Vilnius.
 • Privatumo politikos keitimas
  • UAB „Teisingas klausimas“ turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai informuodamas Teisingasklausimas.lt interneto svetainėje.
  • Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Teisingasklausimas.lt svetainėje.
  • Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis Teisingasklausimas.lt paslaugomis.
  • Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės Teisingasklausimas.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.

Užklausa buvo sėkmingai išsiųsta.

Su Jumis susisieks mūsų konsultantas.

Jūs sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškius.

Jūsų klausimas sekmingai išsiųstas.